Tạp chí điện tử Kinh Doanh và Biên mậu Việt Nam dừng xuất bản trong thời gian 3 tháng
theo Quyết định số 58/QĐ-XPHC ngày 18/07/2022 của Thanh tra Bộ TT&TT.